Licenta si Disertatie 2022

CALENDARUL DE ÎNSCRIERE PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE LICENȚĂ SAU DE MASTERAT DIN SESIUNEA SEPTEMBRIE PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021-2022 SAU DIN ALTE PROMOȚII

PROGRAMAREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE DISERTAȚIE LA PROGRAMELE DE MASTERAT ALE FEAM

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CALENDARUL DE SUSTINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021-2022

Art. 5 (1) Candidatul la examenul pentru finalizarea studiilor universitare de licență, anterior înscrierii pentru susținerea acestui examen, va transmite lucrarea de finalizare a studiilor, în format PDF, către secretariatul departamentului la adresa departamenteam@eam.ase.ro, prin e-mailul instituțional, precizând la subiectul emailului: NUME_PRENUME_LUCRARE_LICENȚĂ).

După confirmarea, de către secretariatul departamentului, prin e-mail, a primirii lucrării în format PDF, candidatul se poate înscrie la examen.

(2) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licență se face pe bază de solicitare, prin cerere descărcată de pe site-ul facultății, completată cu toate datele absolventului, datată și semnată, depusă alături de fișa de lichidare, la secretariatele facultăților - Anexa 1. De asemenea, absolvenții vor depune Declarația privind protecția datelor personale - Anexa 2, Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5, datata și semnata, precum și două fotografii format ¾. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(3) Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare încărcată pentru verificarea antiplagiat și trimisă la secretariatul departamentului (fișierul atașat e-mailului) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea pe care o vor prezenta în cadrul examenului de finalizare.

Acțiunea

Ziua

Încărcarea pe pagina web a lucrării de LICENȚĂ, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat)

27.06-01.07

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de LICENȚĂ și acordarea calificativului Admis/Respins, de către conducătorii științifici, pentru lucrările de licență depuse

04-08.07

Afișarea listei cu studenții/absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins pentru lucrarea de LICENȚĂ

11.07

Înscrieri pentru susținerea examenului de LICENȚĂ, la secretariatul facultății și transmiterea pe e-mail a lucrării de licență, versiunea validată, la departamentul din care face parte conducătorul științific departamenteam@eam.ase.ro

11-13.07

Susținerea examenului de LICENȚĂ

18-20.07

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ȘI CALENDARUL DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE  LICENȚĂ PENTRU ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE

-- (4) Absolvenții promoțiilor anterioare și ai anului suplimentar achită electronic, printr-o platformă dedicată sau prin virament bancar, tariful pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, aprobat de Senatul ASE.

a. Taxă pentru examenul de licență susținut de absolvenții ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare 900 lei

În cazul achitării prin virament bancar, copia dovezii achitării tarifului va fi depusă/transmisă prin e-mail la secretariatul facultății, în același timp cu cererea de înscriere la examenul de finalizare și cu celelalte documente.

(5) Dosarele absolvenților din promoțiile anterioare, care solicită înscrierea la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

 • a. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalentă acesteia);
 • b. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de licență (sau echivalentă) și a foii matricole/suplimentului la diplomă – pentru candidații care solicită înscrierea la examenul de disertație;
 • c. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • d. două fotografii format ¾ (în cazul absolvenților studiilor universitare de licență);
 • e. dovada plății taxei de înscriere;
 • f. declarația privind protecția datelor personale – Anexa 2, datată și semnată;
 • g. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail - Anexa 3 (în cazul absolvenților de studii universitare de masterat);
 • h. declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5;
 • i. fișa de lichidare.

(6) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevăzute la alin. (5), candidații trebuie să prezinte documentele în original. Certificarea conform cu originalul se va realiza de către o persoană numită de către decanul facultății.

(7) După verificarea copiilor tuturor documentelor de mai sus, secretarul/-a de an va trimite candidatului, cel târziu în ultima zi a perioadei de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii acestuia la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.

(8) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(9) Candidații la susținerea examenului de finalizare a studiilor de masterat sunt obligați să verifice, pe adresa de e-mail, confirmarea înscrierii la examenul de finalizare primită din partea secretariatului de facultate. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(10) La finele perioadei de înscriere, secretarul/-a departamentului va confrunta lucrările înscrise cu situația primită de la secretariatul facultății (lista absolvenților care au dreptul să susțină examenul și care s-au înscris la examen) și va pregăti folderele pe comisii, cu lucrările aferente membrilor comisiei. Termenul de păstrare a lucrărilor de finalizare în varianta electronică, în sistemul antiplagiat, este conform reglementărilor în vigoare.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CALENDARUL DE SUSTINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE PENTRU ABSOLVENȚII PROMOȚIEI 2021-2022

Art. 5 (1) Candidatul la examenul pentru finalizarea studiilor universitare de masterat, anterior înscrierii pentru susținerea acestui examen, va transmite lucrarea de finalizare a studiilor, în format PDF, către secretariatul departamentului la adresa departamenteam@eam.ase.ro, prin e-mailul instituțional, precizând la subiectul emailului: NUME_PRENUME_LUCRARE_MASTERAT).

După confirmarea, de către secretariatul departamentului, prin e-mail, a primirii lucrării în format PDF, candidatul se poate înscrie la examen.

(2) Absolvenții studiilor universitare de masterat vor transmite, la secretariatul facultății la adresa eam@ase.ro, prin emailul instituțional, cererea descărcată pe de site-ul facultății, completată cu toate datele absolventului, datată și semnată (model cerere), fișa de lichidare (se ocupa secretariatul FEAM), o copie a Declarației privind protecția datelor personale – Anexa 2 și o copie a Declarației pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 3 si Anexa 5, datate și semnate, în format PDF sau JPEG/JPG.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Acțiunea

Ziua

Încărcarea, pe pagina web a lucrării de DISERTAȚIE, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat)

13-19.06

Verificarea antiplagiat a lucrărilor de DISERTAȚIE și acordarea calificativului Admis/Respins, de către conducătorii științifici pentru lucrările de disertație depuse

20-24.06

Afișarea listei cu studenții/absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins pentru lucrarea de DISERTAȚIE

27.06

Înscrieri pentru susținerea examenului de DISERTAȚIE1, la adresa de e-mail a secretariatul facultății și transmiterea lucrării de disertație, versiunea validată, la adresa de e-mail la departamentul din care face parte conducătorul științific departamenteam@eam.ase.ro

30.06 - 01.07

Susținerea examenului de DISERTAȚIE

06-08.07

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE SI CALENDARUL DE SUSTINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE PENTRU ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE

(4) Absolvenții promoțiilor anterioare și ai anului suplimentar achită electronic, printr-o platformă dedicată sau prin virament bancar, tariful pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, aprobat de Senatul ASE.

Taxă pentru examenul de disertație susținut de absolvenții ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare 1.000 lei

În cazul achitării prin virament bancar, copia dovezii achitării tarifului va fi depusă/transmisă prin e-mail la secretariatul facultății, în același timp cu cererea de înscriere la examenul de finalizare și cu celelalte documente.

(5) Dosarele absolvenților din promoțiile anterioare, care solicită înscrierea la examenul de finalizare a studiilor trebuie să conțină:

 • a. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
 • b. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de licență (sau echivalentă) și a foii matricole/suplimentului la diplomă – pentru candidații care solicită înscrierea la examenul de disertație;
 • c. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • d. două fotografii format ¾ (în cazul absolvenților studiilor universitare de licență);
 • e. dovada plății taxei de înscriere;
 • f. declarația privind protecția datelor personale – Anexa 2, datată și semnată;
 • g. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail - Anexa 3 (în cazul absolvenților de studii universitare de masterat);
 • h. declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5;
 • i. fișa de lichidare.

(6) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevăzute la alin. (5), candidații trebuie să prezinte documentele în original. Certificarea conform cu originalul se va realiza de către o persoană numită de către decanul facultății.

(7) După verificarea copiilor tuturor documentelor de mai sus, secretarul/-a de an va trimite candidatului, cel târziu în ultima zi a perioadei de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii acestuia la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.

(8) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(9) Candidații la susținerea examenului de finalizare a studiilor de masterat sunt obligați să verifice, pe adresa de e-mail, confirmarea înscrierii la examenul de finalizare primită din partea secretariatului de facultate. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(10) La finele perioadei de înscriere, secretarul/-a departamentului va confrunta lucrările înscrise cu situația primită de la secretariatul facultății (lista absolvenților care au dreptul să susțină examenul și care s-au înscris la examen) și va pregăti folderele pe comisii, cu lucrările aferente membrilor comisiei. Termenul de păstrare a lucrărilor de finalizare în varianta electronică, în sistemul antiplagiat, este conform reglementărilor în vigoare.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DE ANUL III LICENȚĂ, ANUL II MASTERAT ȘI ANUL SUPLIMENTAR

Până la 12 aprilie 2022 studenții din anul al II lea la programele de studii universitare de masterat și absolvenții promoțiilor anterioare care nu au susținut examenul de disertație pot solicita modificarea titlului lucrării de disertație ce urmează a fi susținută în sesiunea 2022.

Până la 27 aprilie 2022 studenții din anul al III lea la programele de studii universitare de licență și absolvenții promoțiilor anterioare care nu au susținut examenul de licență pot solicita modificarea titlului lucrării de licență ce urmează a fi susținută în sesiunea 2022.

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENTA, ANUL II MASTERAT SI ANUL SUPLIMENTAR

 • 19.07 – 29.10.2021: Completarea si depunerea la secretariatul facultatii a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta, de catre studentii promotiei curente, respectiv absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2021 - 2022
 • 19.07 – 30.11.2021: Completarea si depunerea la secretariatul facultatii a cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de disertatie, de catre studentii promotiei curente, respectiv de catre absolventii promotiilor anterioare, care nu au sustinut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2021 - 2022

Depunerea cererilor privind alegerea conducatorului stiintific si temei lucrarii de licenta si disertatie se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email institutional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata, în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Verificare antiplagiat 2021 - 2022

Tematica si bibliografie examen de finalizare a studiilor universitare de licenta EAM 2022

Modele cereri

Teme propuse

Teme aprobate