Licenta si Disertatie 2022 - 2023

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR DE MASTERAT

CALENDARUL DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Acțiunea Termen de realizare

Încărcarea, pe pagina web, a lucrării de disertație, în vederea acordării calificativului și a completării declarației de originalitate (verificare antiplagiat)

12 – 18.06
Verificarea antiplagiat a lucrărilor de disertație și acordarea calificativului Admis/Respins, de către conducătorii științifici pentru lucrările de disertație depuse 19 – 23.06
Afișarea listei cu absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins pentru lucrarea de disertație, sesiunea iulie 2023 26.06
Înscrieri pentru susținerea examenului de disertație, prin transmiterea documentelor aferente înscrierii la adresa de email a secretariatului facultății și transmiterea lucrării de disertație, versiunea validată, la adresa de email a departamentului din care face parte conducătorul științific 29 – 30.06
Susținerea examenului de disertație 05 – 07.07
Eliberarea, la solicitarea absolventului, a documentelor de absolvire a studiilor universitare de masterat (adeverință de absolvire) începând cu 13.07

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE

1. Candidatul la examenul pentru finalizarea studiilor universitare de masterat, anterior înscrierii pentru susținerea acestui examen, va transmite lucrarea de finalizare a studiilor, în format PDF, către secretariatul departamentului la adresa departamenteam@eam.ase.ro, prin e-mailul instituțional, precizând la subiectul emailului: NUME_PRENUME_LUCRARE_DISERTAȚIE).

2. După confirmarea, de către secretariatul departamentului, prin e-mail, a primirii lucrării în format PDF, candidatul se poate înscrie la examen.

3. Absolvenții studiilor universitare de masterat vor transmite, la secretariatul facultății, la adresa: eam@ase.ro, prin e-mailul instituțional, cererea descărcată de pe site-ul facultății, completată cu toate datele absolventului, datată și semnată, o copie a Declarației privind protecția datelor personale Anexa 2 și o copie a Declarației pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5, datate și semnate, în format .PDF sau .JPEG/.JPG.
După verificarea copiilor tuturor documentelor de mai sus, secretara de an va trimite candidatului, cel târziu în ultima zi a periodei de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii acestuia la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.
Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE DISERTAȚIE PENTRU ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE

(4) Absolvenții promoțiilor anterioare și ai anului suplimentar achită electronic, printr-o platformă dedicată sau prin virament bancar, tariful pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, aprobat de Senatul ASE.
Taxă pentru examenul de disertație susținut de absolvenții ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare 1.000 lei.
În cazul achitării prin virament bancar, copia dovezii achitării tarifului va fi depusă/transmisă prin e-mail la secretariatul facultății, în același timp cu cererea de înscriere la examenul de finalizare și cu celelalte documente.

(5) Dosarele absolvenților din promoțiile anterioare, care solicită înscrierea la examenul de finalizare se depun în format fizic la Secretariatul EAM, sala 3204, în perioada 29-30 iunie 2023, intervalul orar 8.00-16.00.

Dosarul trebuie să conțină (documentele cu * în format fizic):

  • a*. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
  • b*. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de licență (sau echivalentă) și a foii matricole/suplimentului la diplomă – pentru candidații care solicită înscrierea la examenul de disertație;
  • c*. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
  • d. dovada plății taxei de înscriere;
  • e. declarația privind protecția datelor personale – Anexa 2, datată și semnată;
  • f. declarație pe propria răspundere privind autenticitatea documentelor trimise pe e-mail - Anexa 3 (în cazul absolvenților de studii universitare de masterat);
  • h. declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5;

(6) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevăzute la alin. (5), candidații trebuie să prezinte documentele în original. Certificarea conform cu originalul se va realiza de către o persoană numită de către decanul facultății.

(7) După verificarea copiilor tuturor documentelor de mai sus, secretarul/-a de an va trimite candidatului, cel târziu în ultima zi a perioadei de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii acestuia la examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.

(8) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(9) Candidații la susținerea examenului de finalizare a studiilor de masterat sunt obligați să verifice, pe adresa de e-mail, confirmarea înscrierii la examenul de finalizare primită din partea secretariatului de facultate. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(10) La finele perioadei de înscriere, secretarul/-a departamentului va confrunta lucrările înscrise cu situația primită de la secretariatul facultății (lista absolvenților care au dreptul să susțină examenul și care s-au înscris la examen) și va pregăti folderele pe comisii, cu lucrările aferente membrilor comisiei. Termenul de păstrare a lucrărilor de finalizare în varianta electronică, în sistemul antiplagiat, este conform reglementărilor în vigoare.

Anexe Comisiile pentru evaluarea cunoştinţelor

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea iulie 2023

Bibliografie examen de finalizare a studiilor universitare de licenta 2023

ÎN ATENTIA STUDENTILOR DE ANUL III LICENTA, ANUL II MASTERAT SI ANUL SUPLIMENTAR

  • 18.07 – 28.10.2022: Completarea si depunerea la secretariatul facultății a cererilor privind alegerea conducatorului științific si temei lucrării de licență, de către studenții promoției curente, respectiv absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2022 - 2023
  • 18.07 – 30.11.2022: Completarea si depunerea la secretariatul facultății a cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de disertație, de către studenții promoției curente, respectiv de către absolvenții promoțiilor anterioare, care nu au susținut / promovat examenul de finalizare a studiilor, pentru anul universitar 2022 - 2023

Depunerea cererilor privind alegerea conducătorului științific si temei lucrării de licență si disertație se face EXCLUSIV ONLINE, prin transmiterea unui e-mail (din adresa de email instituțional) la departamenteam@eam.ase.ro, cu cererea completata, datata si semnata (de student si de cadrul didactic solicitat la coordonare), în format .pdf sau .jpeg/.jpg

Teme propuse

Teme aprobate licenta

Teme aprobate masterat

Modele de cereri