Licenta 2023

PLANIFICAREA ABSOLVENȚILOR PE COMISII, ÎN VEDEREA SUSȚINERII EXAMENULUI DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2023

Liste studenti care au obtinut calificativul admis pentru lucrarea de licenta

ÎN ATENȚIA ABSOLVENȚILOR PROGRAMULUI DE STUDII EAM LICENȚĂ

CALENDARUL DE SUSȚINERE A EXAMENULUI DE LICENȚĂ

Acțiunea Ziua / termen / perioada de realizare
Verificarea antiplagiat a lucrărilor de licență și acordarea calificativului Admis/Respins, de către conducătorii științifici, pentru lucrările de licență încărcate 03 – 07.07
Afișarea listei cu absolvenții care au obținut calificativul Admis/Respins pentru lucrarea de licență 10.07
Înscrieri pentru susținerea examenului de LICENȚĂ, la secretariatul facultății și transmiterea pe e-mail a lucrării de licență, versiunea validată, la departamentul din care face parte conducătorul științific 10.07-12.07
Înscrieri pentru susținerea examenului de licență la secretariatul FEAM, sala 3204, în intervalul orar 8.00-16.00 10 – 12.07
Susținerea examenului de licență 17 – 19.07
Eliberarea, la solicitarea absolventului, a documentelor de absolvire a studiilor universitare de licență (adeverință de absolvire) Începând cu 26.07

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ

(1) Candidatul la examenul pentru finalizarea studiilor universitare de licență, anterior înscrierii pentru susținerea acestui examen, va transmite lucrarea de finalizare a studiilor, în format PDF, către secretariatul departamentului de care aparține conducătorul științific departamenteam@eam.ase.ro, prin e-mailul instituțional, precizând la subiectul e-mailului: NUME_PRENUME_LUCRARE_LICENȚĂ. După confimarea, de către secretariatul departamentului, prin e-mail, a primirii lucrării în format PDF, candidatul se poate înscrie la examen în mod fizic la Secretariatul FEAM, sala 3203. Secretarul de departament descarcă lucrările și crează foldere cu lucrările aferente fiecărei comisii de examen și le transmite secretarilor de comisii.

(2) Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor de licență se face pe bază de solicitare, prin cerere descărcată pe de site-ul facultății, completată cu toate datele absolventului, datată și semnată și depusă la secretariatele facultăţilor - Anexa 1, conform termenelor precizate. De asemenea, absolvenții vor depune Declarația privind protecția datelor personale - Anexa 2, Declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5, datate și semnate, precum și două fotografii format ¾, pentru eliberarea diplomei.

(3) Absolvenții se vor asigura că lucrarea de finalizare încărcată pentru verificarea antiplagiat și trimisă la secretariatul departamentului (fișierul atașat e-mailului) se poate deschide, este completă și este aceeași cu cea pe care o vor prezenta în cadrul examenului de finalizare.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENȚĂ PENTRU ABSOLVENȚII DIN PROMOȚIILE ANTERIOARE

(4) Absolvenții promoțiilor anterioare și ai anului suplimentar achită electronic, printr-o platformă dedicată sau prin virament bancar, tariful pentru susținerea examenului de finalizare a studiilor, aprobat de Senatul ASE.
Taxă pentru examenul de licență susținut de absolvenții ASE din an suplimentar și din promoțiile anterioare 900 lei.
În cazul achitării prin virament bancar, copia dovezii achitării tarifului va fi depusă/transmisă prin e-mail la secretariatul facultății, în același timp cu cererea de înscriere la examenul de finalizare și cu celelalte documente.

(5) Dosarele absolvenților din promoțiile anterioare, care solicită înscrierea la examenul de finalizare se depun în format fizic la Secretariatul EAM, sala 3204, în perioada 10-12 iulie 2023, intervalul orar 8.00-16.00.
Dosarul trebuie să conțină (documentele cu* în format fizic):

  • a*. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a diplomei de bacalaureat (sau echivalentă) și a foii matricole (sau echivalenta acesteia);
  • b*. copia legalizată sau certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
  • c. dovada plății taxei de înscriere;
  • d. declarația privind protecția datelor personale - Anexa 2, datată și semnată;
  • e. declarația pe propria răspundere privind originalitatea lucrării de finalizare - Anexa 5;

(6) În vederea obținerii certificării conform cu originalul, pentru copiile documentelor prevăzute la alin. (5), candidații trebuie să prezinte documentele în original. Certificarea conform cu originalul se va realiza de către o persoană numită de către decanul facultății.

(7) După verificarea copiilor tuturor documentelor de mai sus, secretarul/-a de an va trimite candidatului, cel târziu în ultima zi a perioadei de înscriere, un e-mail de confirmare a primirii documentelor, a verificării acestora și a înscrierii acestuia la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

(8) Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(9) Candidații la susținerea examenului de finalizare a studiilor de licență sunt obligați să verifice, pe adresa de e-mail, confirmarea înscrierii la examenul de finalizare primită din partea secretariatului de facultate. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

(10) La finele perioadei de înscriere, secretarul/-a departamentului va confrunta lucrările înscrise cu situația primită de la secretariatul facultății (lista absolvenților care au dreptul să susțină examenul și care s-au înscris la examen) și va pregăti folderele pe comisii, cu lucrările aferente membrilor comisiei. Termenul de păstrare a lucrărilor de finalizare în varianta electronică, în sistemul antiplagiat, este conform reglementărilor în vigoare.

Anexe Comisiile pentru evaluarea cunoştinţelor

Tematica pentru examenul de finalizare a studiilor universitare de licență sesiunea iulie 2023

Bibliografie examen de finalizare a studiilor universitare de licenta 2023

Teme propuse

Teme aprobate

Modele de cereri