Cercetare

OBIECTIVE 

Cercetarea ştiinţifică constituie o componentă de bază a activităţii cadrelor didactice ale Facultăţii EAM şi în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a activităţilor de cercetare s-a adoptat o strategie privind organizarea şi promovarea acesteia. Având în vedere domeniile prioritare de cercetare prevăzute în Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare III (PNCDI-III) și programul Orizont 2020 şi ţinând cont de domeniile de cercetare în care EAM a probat competenţă şi a înregistrat performanţe, domeniile abordate cu prioritate sunt: agricultura, industria alimentară, dezvoltarea rurală, economia şi managementul mediului. În conformitate cu strategia activităţii de cercetare la nivel de universitate, misiunea cercetării ştiinţifice în EAM este de a genera cunoaştere şi de a transmite, difuza şi valorifica cunostinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică.

DIRECȚII DE ACȚIUNE 

Participarea cadrelor didactice ale facultăţii la propunerea şi realizarea unor teme de cercetare de interes naţional şi participarea în echipe de cercetare formate din cadre didactice din alte universităţi din ţară şi din străinătate

Fiecare cadru didactic al facultăţii va fi inclus în planul anual de cercetare pe domeniul său de specialitate şi va fi preocupat de valorificarea rezultatelor cercetării sale prin publicarea de cărţi şi cursuri universitare în edituri recunoscute și de articole în reviste indexate, susţinerea de conferinţe și prin participarea la sesiuni ştiinţifice din ţară şi străinătate

Realizarea unei baze de date care să conţină rezultatele celor mai importante cercetări ale membrilor facultăţii

Crearea unui grup de lucru care să se ocupe cu identificarea şi popularizarea programelor de cercetare finanţate de la bugetul naţional sau prin programe externe

Îmbunătăţirea prestaţiei ştiinţifice prin: creşterea numărului de publicaţii în ţară şi străinătate, publicarea articolelor în reviste cotate ISI, citări în baze de date internaţionale

Organizarea şi găzduirea unor evenimente ştiinţifice internaţionale; anual se organizează Conferinţa Internaţională Competitiveness of Agro-food and Environmental Economy (CAFEE)  si Conferința Internațională Performanta Ecologica intr-o Economie Competitiva (PEEC)

Organizarea şi conducerea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi atragerea studenţilor de la masterat în activitatea de cercetare