LICENTA Economie Agroalimentara si a Mediului (EAM)

DESPRE PROGRAM

Domeniul agroalimentar ?i protec?ia mediului constituie priorita?i ale dezvoltarii economice române?ti. Aderarea la UE ?i perspectiva integrarii sunt posibile ca urmare a competen?elor distinctive de care beneficiem ?i care ne distan?eaza net de multe ?ari europene unde eforturile au fost orientate spre alte ramuri. Valorile de excep?ie ale spa?iului rural reprezinta pentru România o mare oportunitate, fiind de?inatorii unor reale boga?ii naturale. Daca percep?ia UE despre România vizeaza poten?ialul ridicat de a raspunde siguran?ei alimentare a popula?iei, de a oferi ?i extinde valen?ele deosebite ale agroturismului ?i turismului rural, de a promova mediul, în componenta sa naturala, este important a con?tientiza aceste noi posibilita?i ?i, de ce nu, de a raspunde provocarilor. De aceea, programul de licen?a ECONOMIE AGROALIMENTARA ?I A MEDIULUI va ofera ?ansa înva?arii, a traversarii grani?elor cunoa?terii mecanismelor structurilor europene ?i a desfa?urarii, ulterior, în calitate de manageri/întreprinzatori a unor activita?i economice durabile.

DECAN,

Prof.univ.dr. Dan BOBOC

PERSPECTIVE PROFESIONALE

Domeniul privat: societa?i comerciale cu activita?i de produc?ie, distribu?ie ?i promovare a produselor agroalimentare; societa?i comerciale implicate în valorificarea resurselor de energie ?i apa, colectarea, transportul, depozitarea ?i procesarea materialelor reciclabile; consultan?a în marketing agroalimentar, ecomarketing, managementul siguran?ei alimentelor, managementul mediului; departamente responsabile cu asigurarea conformita?ii cu legisla?ia privind mediul, siguran?a alimentului ?.a.; departamente de sustenabilitate sau responsabilitate sociala ?.a.

Domeniul public: institu?ii cu atribu?ii în reglementarea ?i controlul activita?ilor din sectorul agroalimentar ?i de mediu (Ministerul Agriculturii ?i Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului, Apelor ?i Padurilor, Garda Na?ionala de Mediu, Agen?ia de Pla?i ?i Interven?ie pentru Agricultura, Agen?ia Na?ionala pentru Protec?ia Mediului, Autoritatea Na?ionala Sanitar Veterninara ?i pentru Siguran?a Alimentului, Agen?ia pentru Finan?area Investi?iilor Rurale ?.a.)

Domeniul neguvernamental: organiza?ii preocupate de dezvoltare durabila, siguran?a alimentara, reciclare, conservarea naturii, educa?ie ecologica ?.a.

Antreprenoriat: ini?ierea ?i dezvoltarea afacerilor în sectorul agroalimentar ?i de mediu

PLANURI DE ÎNVA?AMÂNT

Promo?ia 2016-2019: I, II, III

Promo?ia 2015-2018: IIIIII                                          Promo?ia 2014-2017: IIIIII

Promo?ia 2013-2016: IIIIII                                          Promo?ia 2012-2015: I, IIIII

Promo?ia 2011-2014: IIIIII                                          Promo?ia 2010-2013: IIIIII