Arhiva-avizier

Clasamente si exmatriculari - an universitar 2018-2019

Licenta:

 • Clasament an I
 • Clasament an II
 • Lista cu studentii de anul I si II exmatriculati
 • Lista cu studentii de anul III suplimentar exmatriculati
 • Lista cu studentii de anul III care au dreptul si îndeplinesc conditiile înscrierii în anul suplimentar

Masterat:

 • Clasament EAAA an I 
 • Clasament EE an I 
 • Clasament MPDRR an I 
 • Lista cu studentii exmatriculati 
 • Lista cu studentii de anul II care au dreptul si îndeplinesc conditiile înscrierii în anul suplimentar

Programare restante - sesiunea vara 2019

Studii universitare de licenta:

 • toti anii (01.07.2019)

Studii universitare de masterat:

 • an I (actualizare 01.07.2019)
 • an II (actualizare 01.07.2019)

Restante la Educatie fizica si sport pentru toti anii de studiu!

SESIUNE DE REPROGRAMARE - toti anii - 01 iulie - 05 iulie

RESTANTE ANUL I MASTER

Programare examene - sesiunea vara 2019

Studii universitare de licenta:

 • an I
 • an II
 • an III (actualizare 28.05.2019)
 • Restante anul 3: restanta la economia mediului - prof.dr.Negrei Costel - se va sustine pe data de 14 iunie 2019, orele 18,00- sala 3M5

Probe de verificare:

Studii universitare de masterat:

 • an I (actualizare 29.05.2019)
 • an II (actualizare 28.05.2019)

Oportunitati de burse de ajutor social ocazional

În perioada 5-16 martie 2018 se depun cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, înso?ite de documentele doveditoare (acelea?i ca în cazul dosarului pentru ob?inerea bursei sociale), la Biroul Burse ?i alte drepturi financiare ale studen?ilor (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu).

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbracaminte ?i încal?aminte se poate acorda studentilor:

 • cu unul sau ambii parin?i deceda?i,
 • pentru care s-a dispus ca masura de protec?ie plasamentul,
 • studentilor defavorizati din punct de vedere socio-economic, a caror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul de baza minim net pe economie. Pentru ob?inerea bursei pentru ajutor social ocazional vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor noiembrie 2017, decembrie 2017 ?i ianuarie 2018.

Aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluia?i student de doua ori în cursul unui an universitar. Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul universita?ii, la propunerea Consiliului de Administra?ie, ?i trebuie sa fie cel pu?in egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Documentele doveditoare sunt exact cele depuse la dosarul de bursa sociala, astfel ca - în situa?ia în care a?i depus dosar pentru ob?inerea bursei sociale - pute?i merge la Secretariatul Faculta?ii EAM sa solicita?i o copie dupa aceste documente.

Pentru mai multe detalii consulta?i Metodologia privind acordarea burselor ?i a altor forme de sprijin social pentru studen?ii de la înva?amântul cu frecven?a în anul universitar 2017-2018 disponibila la http://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2017-2018/

Înscrie-te la un stagiu de practica la SIE

In baza protocolului de colaborare încheiat intre Academia de Studii Economice din Bucure?ti (ASE) si Serviciul de Informatii Externe (SIE), in cadrul SIE se organizeaza stagiul de practica în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studentilor aflati la sfârsitul primului an de masterat din faculta?ile ASE. Stagiul cuprinde doua serii de practica, desfasurate în lunile iulie ?i august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenti.

Pentru a fi acceptati la stagiul de practica, doritorii trebuie sa îndeplineasca în mod cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt studenti în anul I de masterat;
 • nu au cazier judiciar;

În vederea participarii la stagiu, studentii interesati vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Cladirea Ion N. Angelescu, cel târziu pâna la data de 15 aprilie, în doua exemplare, un dosar de înscriere.

Selectia studentilor care îndeplinesc conditiile de participare se realizeaza de catre o Comisie comuna de evaluare, formata din reprezentanti ai Rectoratului Academiei de Studii Economice si ai Serviciului de Informa?ii Externe. Având în vedere specificul institutiei, procesul de selectie urmareste identificarea cu precadere a masteranzilor interesati de domeniile geopoliticii si relatiilor internationale, care au abilitati de gândire strategica si cunosc limbi straine. Activitatea Comisiei, care consta în analizarea dosarelor depuse de candidati si, daca este nevoie, în interviuri cu acestia, se finalizeaza pâna la data de 1 iunie.

Informatii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Direc?iei Rela?ii cu mediul economico-social, Pia?a Romana nr. 6, sala 0210 din Cladirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.

Înscrie-te la voluntariat în ASE si poti obtine bursa

Depunerea cererilor ?i dosarelor de implicare în activita?ile în interesul ASE Bucure?ti în vederea încheierii de contracte de acordare bursa din venituri proprii (scutire de la plata taxei de ?colarizare /bursa speciala) sau contracte de voluntariat, dupa caz, pentru locurile ramase disponibile are loc în perioada 19.02.2018-23.02.2018 (pâna la ora 13:00) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438).

Depunerea dosarelor sociale

Conform Calendarului Studentului (disponibil la  http://us.ase.ro/?page_id=77):

- în perioada 14-16.02.2018 (pâna la ora 13.00) se depun, la secretariatele faculta?ilor, dosarele pentru ob?inerea burselor sociale, de catre studen?ii din anul I, studii universitare de licen?a;

- în perioada 14-23.02.2018 se depun, la secretariatele faculta?ilor, dosarele pentru ob?inerea burselor sociale, de catre studen?ii din anii II si III, studii universitare de licen?a si anii I si II, studii universitare de masterat.

Metodologia privind acordarea burselor si a altor forme de sprijin social pentru studentii de la învatamântul cu frecventa în anul universitar 2017-2018 este disponibila la:

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170927/HS%20146%20Sed.%20Senat%20din%2027.09.2017_Met.burse.pdf

Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt noiembrie 2017, decembrie 2017 ?i ianuarie 2018.

Facilitati de studii în anul universitar 2017-2018 - studii licenta

Se acorda o reducere a taxei de scolarizare în cuantum de 400 de lei studentilor de la programele de studii universitare de licenta organizate la forma de învatamânt cu frecventa, din cadrul Facultatii de Economie Agroalimentara si a Mediului, care au domiciliul stabil în mediul rural.

Studentii care îndeplinesc aceasta conditie trebuie sa depuna la Secretariatul Facultatii EAM, sala 3204, pâna în data de 20.12.2017, orele 16.00 urmatoarele documente:

 • Cerere solicitare reducere de taxa
 • Adeverinta  emisa de  Primarie  din care sa reiasa  ca solicitantul are DOMICILIUL  ÎN  MEDIUL RURAL

Cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie si Matematica

Academia de Studii Economice din Bucure?ti ofera studen?ilor din anul I cursuri suplimentare gratuite la disciplinele Microeconomie ?i Matematica, pe toata perioada semestrului I. 

Orarul acestor activita?i este disponibil la: http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2017/Orar_cursuri_suplimentare.pdf 

Important - rezultate repartizare buget/taxa

 • licenta anul II
 • licenta anul III
 • masterat EAAA
 • masterat EE
 • masterat MPDRR

În atentia studentilor de anul I licenta - schimbari în cadrul grupei

În cazul în care dori?i sa face?i parte din alta grupa (fa?a de cea afi?ata în data de 27 septembrie 2017), va invitam sa depuneti o cerere, la secretariatul Facultatii EAM, sala 3204, în perioada 2.10.2017-5.10.2017, în care sa men?iona?i  si persoana cu care dori?i sa face?i schimb (din grupa din care dori?i sa face?i parte). Mentionam ca se poate face schimb numai între studentii din grupele care studiaza aceeasi limba straina.

Program secretariat - vacanta de vara 

În perioada  7 august 2017 – 4 septembrie 2017  programul de  lucru cu studentii si publicul al Secretariatului EAM se suspenda. Eventualele URGENTE se anunta la urmatoarele adrese de E-mail: eam@ase.ro, alexandrina.craus@eam.ase.ro, georgeta.sandu@eam.ase.ro

Vacanta placuta!

Afisarea listelor definitive - buget si taxa -  

Trecerea de la forma de finantare cu taxa la cea de la buget este conditionata de existenta la dosar a diplomei de bacalaureat în original pentru studentii de la studiile universitare de licenta si a diplomei de bacalaureat si de licenta în original pentru studentii de la studii universitare de masterat.

Cifra de scolarizare pentru studii finantate de la bugetul de stat - An universitar 2017-2018

Programul de studii

Anul

Cifra de scolarizare

Economie Agroalimentara si a Mediului

II

197

Economie Agroalimentara si a Mediului

III

192

Economia si Administrarea Afacerilor Agroalimentare

II

44

Economie Ecologica

II

33

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurala si Regionala

II

34

 • Nota: Clasamentul afisat în data de 17.07.2017 nu tine loc de liste de  ierarhizare.