Arhivă-avizier

Oportunităţi de burse de ajutor social ocazional

În perioada 5-16 martie 2018 se depun cererile pentru acordarea de burse de ajutor social ocazional, însoțite de documentele doveditoare (aceleași ca în cazul dosarului pentru obținerea bursei sociale), la Biroul Burse și alte drepturi financiare ale studenților (sala 0438, etajul 4, cladirea I. Angelescu).

Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte se poate acorda studenţilor:

 • cu unul sau ambii părinți decedați,
 • pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul,
 • studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul de bază minim net pe economie. Pentru obținerea bursei pentru ajutor social ocazional vor fi luate în considerare veniturile aferente lunilor noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018.

Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar. Cuantumul acestor burse sociale ocazionale este stabilit de Senatul universității, la propunerea Consiliului de Administrație, și trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei sociale.

Documentele doveditoare sunt exact cele depuse la dosarul de bursă socială, astfel că - în situația în care ați depus dosar pentru obținerea bursei sociale - puteți merge la Secretariatul Facultății EAM să solicitați o copie după aceste documente.

Pentru mai multe detalii consultați Metodologia privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin social pentru studenții de la învățământul cu frecvență în anul universitar 2017-2018 disponibilă la http://consilierstudenti.ase.ro/metodologie-burse-2017-2018/

Înscrie-te la un stagiu de practică la SIE

In baza protocolului de colaborare încheiat intre Academia de Studii Economice din București (ASE) si Serviciul de Informaţii Externe (SIE), in cadrul SIE se organizează stagiul de practică în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence) destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE. Stagiul cuprinde două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maximum 4 studenţi.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt studenţi în anul I de masterat;
 • nu au cazier judiciar;

În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, cel târziu până la data de 15 aprilie, în două exemplare, un dosar de înscriere.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Academiei de Studii Economice şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Direcției Relații cu mediul economico-social, Piața Romană nr. 6, sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.

Înscrie-te la voluntariat în ASE şi poţi obţine bursă

Depunerea cererilor și dosarelor de implicare în activitățile în interesul ASE București în vederea încheierii de contracte de acordare bursă din venituri proprii (scutire de la plata taxei de școlarizare /bursă specială) sau contracte de voluntariat, după caz, pentru locurile rămase disponibile are loc în perioada 19.02.2018-23.02.2018 (până la ora 13:00) la Compartimentul Burse si alte drepturi financiare ale studentilor (sala 0438).

Depunerea dosarelor sociale

Conform Calendarului Studentului (disponibil la  http://us.ase.ro/?page_id=77):

- în perioada 14-16.02.2018 (până la ora 13.00) se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anul I, studii universitare de licență;

- în perioada 14-23.02.2018 se depun, la secretariatele facultăților, dosarele pentru obținerea burselor sociale, de către studenții din anii II şi III, studii universitare de licență şi anii I şi II, studii universitare de masterat.

Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2017-2018 este disponibilă la:

http://senat.ase.ro/Media/Default/Hotarari%20Senat/2017/20170927/HS%20146%20Sed.%20Senat%20din%2027.09.2017_Met.burse.pdf

Lunile pentru care se vor aduce acte doveditoare de venit sunt noiembrie 2017, decembrie 2017 și ianuarie 2018.

Facilităţi de studii în anul universitar 2017-2018 - studii licenţă

Se acordă o reducere a taxei de şcolarizare în cuantum de 400 de lei studenţilor de la programele de studii universitare de licenţă organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, din cadrul Facultăţii de Economie Agroalimentară şi a Mediului, care au domiciliul stabil în mediul rural.

Studenţii care îndeplinesc această condiţie trebuie să depună la Secretariatul Facultatii EAM, sala 3204, până în data de 20.12.2017, orele 16.00 următoarele documente:

 • Cerere solicitare reducere de taxă
 • Adeverinţă  emisă de  Primărie  din care să reiasă  că solicitantul are DOMICILIUL  ÎN  MEDIUL RURAL

Cursuri suplimentare gratuite la Microeconomie şi Matematică

Academia de Studii Economice din București oferă studenților din anul I cursuri suplimentare gratuite la disciplinele Microeconomie și Matematică, pe toată perioada semestrului I. 

Orarul acestor activități este disponibil la: http://www.ase.ro/2013_files/media/Avizier_2017/Orar_cursuri_suplimentare.pdf 

Important - rezultate repartizare buget/taxă

 • licenţă anul II
 • licenţă anul III
 • masterat EAAA
 • masterat EE
 • masterat MPDRR

În atenţia studenţilor de anul I licenţă - schimbări în cadrul grupei

În cazul în care doriți să faceți parte din altă grupă (față de cea afișată în data de 27 septembrie 2017), vă invităm să depuneţi o cerere, la secretariatul Facultăţii EAM, sala 3204, în perioada 2.10.2017-5.10.2017, în care să menționați  şi persoana cu care doriți să faceți schimb (din grupa din care doriți să faceți parte). Menţionăm că se poate face schimb numai între studenţii din grupele care studiază aceeaşi limbă străină.

Program secretariat - vacanţa de vară 

În perioada  7 august 2017 – 4 septembrie 2017  programul de  lucru cu studentii şi publicul al Secretariatului EAM se suspenda. Eventualele URGENŢE se anunţă la urmatoarele adrese de E-mail: eam@ase.ro, alexandrina.craus@eam.ase.ro, georgeta.sandu@eam.ase.ro

Vacanţă plăcută!

Afişarea listelor definitive - buget şi taxă -  

Trecerea de la forma de finanţare cu taxă la cea de la buget este condiţionată de existenţa la dosar a diplomei de bacalaureat în original pentru studenţii de la studiile universitare de licenţă şi a diplomei de bacalaureat şi de licenţă în original pentru studenţii de la studii universitare de masterat.

Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat - An universitar 2017-2018

Programul de studii

Anul

Cifra de şcolarizare

Economie Agroalimentară şi a Mediului

II

197

Economie Agroalimentară şi a Mediului

III

192

Economia şi Administrarea Afacerilor Agroalimentare

II

44

Economie Ecologică

II

33

Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rurală şi Regională

II

34

 • Notă: Clasamentul afişat în data de 17.07.2017 nu ţine loc de liste de  ierarhizare.

Clasamente şi exmatriculări - an universitar 2016-2017

Licenţă:

 • Clasament an I
 • Clasament an II
 • Lista cu studenţii propuşi pentru exmatriculare din cauza neacumulării creditelor
 • Lista cu studenţii care au dreptul şi îndeplinesc condiţiile înscrierii în anul suplimentar 1 şi 2

Masterat:

 • Clasament EAAA an I
 • Clasament EE an I
 • Clasament MPDRR an I
 • Lista cu studenţii propuşi pentru exmatriculare din cauza neacumulării creditelor
 • Lista cu studenţii care au dreptul şi îndeplinesc condiţiile înscrierii în anul suplimentar